Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi

Bytové družstvo domu čp. 611 J. Purkyně
se sídlem Hradec Králové, J. Purkyně 611, PSČ 500 02
IČ 252 80 791
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl Dr, vložka č. 584
(dále jen „Bytové družstvo“)

Svolavatel:
Jiří Nejman, předseda družstva

POZVÁNKA
Členská schůzeBytového družstva domu čp. 611 J. Purkyně, se bude konat dne21. listopadu 2018 v 17 hodin na adrese:

Advokátní kancelář Veska & Vesková, Hradec Králové, Brněnská 300/31, PSČ 500 06, v zasedací místnosti.

Program členské schůze:

1/ Zjištění usnášeníschopnosti
2/ Volba předsedajícího a zapisovatele členské schůze
3/ Volba způsobu hlasování
4/ Schválení programu členské schůze
5/ Schválení Prohlášení vlastníka nemovité věci o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám a stanov společenství vlastníků jednotek
6/ Rozhodnutí o pověření člena družstva oprávněného podepsat za Bytové družstvo Prohlášení vlastníka nemovité věci a návrh na vklad práv do katastru nemovitostí
7/ Rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem jednotek do vlastnictví členů družstva a nájemců bytů a podmínek převodu vlastnictví k jednotkám
8/ Rozhodnutí o pověření člena družstva oprávněného podepsat za Bytové družstvo smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce a návrhy na vklad práv do katastru nemovitostí
9/ Rozhodnutí o zrušení družstva a vstupu do likvidace a volba likvidátora
10/ Vypořádání práv
11/ Rozhodnutí o pověření člena družstva oprávněného podepsat za Bytové družstvo návrh na zápis vstupu Bytového družstva do likvidace do veřejného rejstříku a návrh na výmaz Bytového družstva z veřejného rejstříku
12/ Jiné informace.

Členové družstva se mohou seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze v sídle Bytového družstva domu čp. 611 J. Purkyně, u předsedy Bytového družstva.

V Hradci Králové, dne2.11.2018

Jiří Nejman, předseda družstva

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687